PVF in October 2021: Bird’s-Eye View


︎︎︎Scroll down for Swedish, Northern Saami, Russian, Arabic and Somali︎︎︎


What if a crow could take photographs? What kinds of photos would it take? What would the world look like through the eyes of a bird? Opening in October 2021, the title of the fifth Festival of Political Photography is ‘Bird’s-Eye View’. The festival reflects, through photography, on the capacity of humans to imagine the perspective of birds and to understand the world in an alternate way through that lens.


Photography and transforming the world into photographs have played a role in our understanding of humans as separate from other animals. The camera lens was originally designed to resemble the structure of the human eye, and the emergence of telephotography, hidden cameras and wildlife cameras has made it possible for humans to intrude on animal communities from afar.

Likewise, the bird’s-eye view, or an elevated view observed from above, was central to the anthropocentric outlook on the future that reigned during the first half of last century. The development of aviation freed humankind from gravity, and skyscrapers raised us above the surface of the Earth to admire its industrial and urban development. This elevation in perspective flattened the world, swept away the horizon and shattered our concept of scale. Bird’s-eye view photography paved the way for a photographic understanding based not on visual likeness but on images whose interpretation required new kinds of skills in visual perception. These ways of using photographs have since become familiar sights in contexts such as map applications and imagery of modern warfare.

However, the bird’s-eye view – taking the avian perspective and the animal gaze into account – also enabled a new way to imagine a non-human perspective and gaze. It began to contribute towards a transformation in our notion of anthropocentric depictions of nature. Taking the animal perspective into account served to question the conception created by Western art of the animal as a reflective surface for the human. Earlier, depictions of animals had shown humankind who and what we humans are. The animal was seen as akin to a mirror-like optical attribute. The mirror (animal) did not itself look; it only reflected the gaze of the (human) being looking at it.

By using the animal kingdom as its mirror, humanity has come to understand many things about itself, but only by ceasing to use animals as a mirror and by acknowledging their own gaze can we understand even more about the world. Perceiving other species’ viewpoints and ways of life through information and imagination increases the empathy that is vital for the coexistence of humans and other species.

Through avian eyes, we are also able to examine human blindness to the species loss occurring around us. This creeping yet enormous change is almost invisible. The spectacular murmurations of Starlings are becoming a rare show in the sky. The spring toots of the Boreal Owl are less and less commonly heard in the nocturnal forest. There are hardly any cornfields still featuring the melodic song of the Ortolan Bunting. More than a third of Finnish birds are threatened with extinction. Will birdsong survive only as background music in shopping centre corridors?

If a crow took up photography, could it document species loss or would it take pictures of piles of waste? Could the wise bird use photographs to show us humans how to also look at the world from the viewpoint of species other than our own?


FEATURING:


Camille Auer, Marek Jancovic, Hiwa K, Demelza Kooij, Jorma Luhta, Kristo Muurimaa, Tuula Närhinen, Anne Roininen, Rorhof, Leena Saarinen, Francesca Todde
PVF 2021: Fågelns blick


Hur vore det om en kråka fotograferade? Hurdana foton skulle den ta? Hur skulle världen se ut fotograferad ur en fågels perspektiv? Namnet på den femte Festivalen för politisk fotografi, som öppnas i oktober 2021, är “Fågelns blick”. Festivalen frågar sig med hjälp av fotografier om människan kan föreställa sig en fågels blick och därigenom förstå världen annorlunda.


Fotograferandet och förvandlingen av världen till fotografier har för sin del påverkat vår uppfattning av åtskillnaden mellan människa och djur. Kameralinsen formgavs ursprungligen för att efterlikna uppbyggnaden av det mänskliga ögat, och kamerornas teleoptik, de dolda kamerorna och viltkamerorna har gjort det möjligt för människan att tränga sig in i djurens samhällen från långa avstånd.

Också fågelperspektivet, en vy fotograferad uppifrån, var ett centralt element i den människocentrerade framtidstro som rådde i början av förra århundradet. Luftfartens utveckling befriade människan från tyngdkraften och skyskraporna lyfte upp människan ovanför jordytan för att beundra den industriella och urbana utvecklingen. Det upphöjda perspektivet plattade till världen, svepte bort horisonten och löste upp vår uppfattning av skala. Fotografierna tagna ur ett fågelperspektiv ledde till en fotografisk förståelse som inte baserade sig på efterliknande fotografi, utan på bilder vars tolkning krävde en ny slags förmåga till bildmässig gestaltning. De här sätten att använda fotografier har sedermera blivit bekanta bland annat genom karttillämpningar och bildsamlingar av modern krigföring.

Emellertid möjliggjorde fågelperspektivet – beaktandet av en fågels perspektiv och ett djurs blick – också ett nytt sätt att föreställa sig fågelns perspektiv och djurets blick. Det började för sin del förändra uppfattningen av ett människocentrerat avbildande av naturen. Beaktandet av djurets perspektiv ifrågasatte föreställningen om djuret som en yta som avspeglar människan, skapad av den västerländska konsten. Tidigare hade bilder av djur visat människan vad och vilka vi människor är. Djuret hade setts liksom en optisk egenskap i stil med en spegel – spegeln (djuret) tittade inte själv, utan återkastade bara blicken från den tittande varelsen (människan).

Genom att använda djuren som spegel har människan förstått många saker om sig själv, men om vi slutar använda djuren som spegel och erkänner att de har en egen blick, kan vi förstå mycket mer om världen. Att genom kunskap och fantasi gestalta andra arters perspektiv och levnadssätt ökar den empati som behövs i samlevnaden mellan människan och de övriga arterna.

Via fåglarna kan vi också betrakta människans blindhet för den artförlust som sker omkring oss. Den här gradvis pågående enormt stora förändringen är nästan osynlig. De bländande vackra formationer som bildas av starflockar ser man knappast längre. Pärlugglans smackande hörs alltmer sällan i vårnatten.  Ortolansparvens klingande ton på sädesfälten har försvunnit nästan totalt. Över en tredjedel av alla Finlands fåglar är hotade. Kommer fågelsången snart att ljuda bara på bandinspelningarna i köpcentrumens korridorer?

Ifall en kråka skulle fotografera, skulle den kunna dokumentera artförlusten eller skulle den fotografera en avfallshög? Skulle den kloka fågeln med fotografierna visa oss människor hur vi kunde betrakta världen också ur de övriga arternas perspektiv?

MEDVERKANDE BLAND ANDRA:


Camille Auer, Marek Jancovic, Hiwa K, Demelza Kooij, Jorma Luhta, Kristo Muurimaa, Tuula Närhinen, Anne Roininen, Rorhof, Leena Saarinen, Francesca Todde
PVF 2021: Lotti Geahčastat


Nabai juos vuoražas máhtášii govvet? Makkár govaid dat govveše? Makkár máilbmi livčče olggosoaidnit, juos dat livčče govvejuvvon lotti geahččanguovllus? Viđát Politihkalaš čuovgagova festivála namma lea “Lotti geahčastat”, ja dat rahpasa golggotmánus 2021. Festivála ulbmil lea govaid bokte vihkkedallat sáhttágo olmmoš govahallat mo loddi oaidná máilmmi ja dan bokte oahppat earáláhkai áddet máilmmi.


Govven ja máilmmi ovdanbuktin govaiguin leat iežas oasis váikkuhan dasa mo mii áddet olbmo ja eará elliid sierranasvuođa. Kamera linsa lea álggoálggus hábmejuvvon muittuhit olbmo čalmmi struktuvrra, ja kameraid teleoptihkká, čieguskamerat ja fuođđokamerat leat addán olbmuide vejolašvuođa bahkket elliid servošiidda gáiddusoktavuođa bokte.

Maiddái loddeperspektiiva, nappo áimmus govven, lea leamaš guovddáš elemeanta olmmošguovdasaš boahttevuođaoskkus, mii gildái mannan čuohtelogu álgogeahčen. Áibmojohtolaga ovdáneapmi luittii olbmo gravitašuvnna čatnasiin ja gávpogiid alla ráhkkanusat loktejedje olbmo bajás čuovvut duhtavažžan industriijalaš ja urbána ovdánumi. Geahččanguovllu sirdáseapmi bajás dulbii máilmmi, jávkadii almmiravdda ja sehkkii dan mo mii oaidnit ja áddet fysalaš áššiid sturrodaterohusaid. Čuovgagovat, maid leat govven loddeperspektiivvas, leat rievdadan dan, mo mii oaidnit govaid ja máilmmi. Dát govat leat govvejuvvon earálágan geahččanguovllus, go mas mii dán máilmmi áicat, ja danin daid dulkomis dárbbašit ođđalágan govaiddulkondáidduid. Dákkár govaid geavahanvuogit leat maŋŋel boahtán dovddusin earret eará kártaappaid ja ođđa áiggi soahtamii laktáseaddji govaid bokte.

Loddeperspektiiva – lotti geahččanguovlu ja ealli geahčastaga fuomášeapmi – dagai vejolažžan maiddái ođđa vuogi govahallat lotti geahččanguovllu ja ealli geahčastaga. Dat álggii iežas oasis rievdadit áddejumi olmmošguovdasaš luonddu govvemis. Ealli geahččanguovllu fuomášeapmi buvttii jearaldatvuollásažžan oarjemáilmmi dáidaga ráhkadan áddejumi das, ahte ealli lea olbmo speajal. Ovdal elliid govat ledje čájehan olbmuide, makkárat ja geat mii leat. Ealli lei dego speajal; speajal (ealli) ii ieš geahččan, dušše máhcahii geahčastaga ruovttoluotta dan oruhii (olbmui), guhte dasa geahčai.

Olmmoš lea oahppan ollu iežas birra, go son lea geavahan elliid speajalin. Muhto juos mii heaitit geavaheamis elliid speajalin ja mieđihit, ahte dain leat iežas geahčastagat, mii sáhttit oahppat máilmmi birra vel ollu eanet. Eará šlájaid geahččanguovllu ja eallinvuogi ádden dieđu ja govahallama bokte lasiha empatiija, mii dárbbašuvvo olbmuid ja eará šlájaid ovttaseallimis.

Lottiid bokte mii sáhttit guorahallat maiddái olbmo čalmmehisvuođa das, go eat oainne mo eallišlájat jávket min birra. Dát issoras stuorra nuppástus, mii dáhpáhuvvá gulul, lea masá oaidnemeahttun. Čáppa govvosat, maid stárradoahkit áimmus ráhkadit, eai jur šat oidno. Idjalotti gullá giđđaijaid ain hárvvebut. Gordnebealdduin lea jávkan bealdocihci čáppa jietna. Bohtetgo lottiid jienat čuodjat dušše jietnabáttiin gávpeguovddážiid váccahagain?

Juos vuoražas govvešii, nagodivččego dat dokumenteret eallišlájaid jávkama vai govvešiigo dat ruskalána? Čájehivččego viisses loddi čuovgagovaiguin midjiide olbmuide, mo mii sáhtášeimmet oaidnit máilmmi maiddái eará šlájaid geahččanguovllus?

Čájáhusas mielde earret eará:


Camille Auer, Marek Jancovic, Hiwa K, Demelza Kooij, Jorma Luhta, Kristo Muurimaa, Tuula Närhinen, Anne Roininen, Rorhof, Leena Saarinen, Francesca Todde
PVF 2021: ГЛАЗАМИ ПТИЦЫ


Если бы ворона умела фотографировать – какие снимки она бы сделала? Как выглядел бы мир на этих фотографиях? Пятый Фестиваль политической фотографии, планируемый на октябрь 2021 года, носит название «Глазами птицы»,. Может ли человек представить, как видит птица и таким образом взглянуть на мир иначе? Фестиваль ищет ответы на эти вопросы с помощью фото.


Искусство фотографии и превращение мира в фотографии оказали свое влияние на то, как по-разному мы воспринимаем человека и других живых существ. Фотоаппарат изначально был спроектирован по образцу человеческого глаза, и телеобъектив, скрытые камеры, охотничьи камеры позволили человеку проникнуть внутрь природных сообществ, несмотря на расстояние.

Взгляд с высоты птичьего полета стал центральным элементом воцарившегося в первой половине прошлого века человекоцентристского представления о будущем. Развитие авиации освободило человека от силы тяжести, небоскребы подняли его над поверхностью земли, позволяя любоваться развитием промышленности и урбанизации. Земля сплющилась, горизонт стерся, представление о масштабах сломалось. Благодаря фото, сделанным с высоты птичьего полета, сформировалось новое представление о фотографии -- оно не опиралось на сходство с объектом, но требовало развития новых навыков восприятия изображения. Позже подобное использование фотографии прочно вошло в повседневную жизнь – благодаря, например, картографическим приложениям и снимкам с мест военных действий.

Но взгляд с высоты птичьего полета – если и вправду задуматься, как и под каким углом видит птица, видит зверь – позволил по-новому взглянуть и на точку зрения зверя, точку зрения птицы. Человекоцентристское представление о фотографии начало меняться. Взгляд глазами животного поставил под вопрос созданное западным искусством представление о животном как об отражении человека. Ранее снимки животных показывали человеку, каковы мы, люди, и что из себя представляем. Животное было этаким оптическим эффектом, вроде зеркала: зеркало (читай – животное) ведь не смотрит само, оно только отражает взгляд смотрящего в него существа (человека).

Используя животных как зеркало, человек понял многое о себе, но если мы признаем за животным право на его собственный взгляд, мы сможем узнать об окружающем мире намного больше. Представление о взгляде и образе жизни других видов, сформированное благодаря науке и фотографии, позволит лучше развить эмпатию, необходимую для совместного существования человека с другими видами живых существ.

Благодаря птицам мы можем наблюдать человеческую слепоту к вымиранию видов. Это огромное, постепенно происходящее изменение остается практически незаметным. Уже не увидеть скворечьих стай, сплетающихся в узоры ослепительной красоты. Все реже слышны летними ночами трели мохноногого сыча. Почти пропал из полей свист садовой овсянки. Более трети птиц Финляндии являются исчезающими. Будет ли птичье пение звучать лишь из динамиков в торговых центров?

Если бы ворона умела фотографировать, что она задокументировала бы – исчезновение других видов? Кучу мусора? Смогла бы мудрая птица с помощью фотографий показать человеку мир, каким его видят другие существа?


В выставке примут участие:


Camille Auer, Marek Jancovic, Hiwa K, Demelza Kooij, Jorma Luhta, Kristo Muurimaa, Tuula Närhinen, Anne Roininen, Rorhof, Leena Saarinen, Francesca Todde и др.
PVF 2021: نظرةُ طائرٍ


ماذا لو قام الغرابُ بالتقاط صورة؟ كيف ستكون الصور التي سوف يلتقطها؟ أيُّ عالَمٍ سيكون ذلك العالمُ بعين الطائر؟ "نظرةُ طائرٍ" هو اسم مهرجان التصوير السياسي الذي سيُفتتح شهر أكتوبر تشرين الأول. سوف يتأمل المهرجان عبر الصور ما إذا كان بإمكان الإنسان أن يتصوَّرَ نظرةَ الطائرِ و بالتالي يمْكنه فهْمُ العالم بشكلٍ مختلف.


إن التصويرَ و تحويلَ العالم إلى صورٍ قد أثَّرا على فهمنا لاختلاف الإنسان عن غيره من المخلوقات. في بادئِ الأمر استوحى الإنسان تصميمَ عدسة الكاميرا مِن بُنية عينه هو، كما أن عدسات التقريب أو الإبعاد و الكاميرات الخفية و كاميرات الصيد قد مكَّنت الإنسانَ مِن اقتحام عالم الحيوانات على بُعد مسافات طويلة.

أيضًا كان منظور الطائر، بمعنى رؤية العالم من الأعلى عنصرًا محوريًا خلال الاتجاه السائد أوائل القرن الماضي، و الذي كان يرتكز على محورية الإنسان في المنظور المستقبلي. إن تقدُّمَ الطيران حرَّرَ الإنسانَ من قيود الجاذبية، كما أن بُناة ناطحات السحاب قد قاموا برفع الإنسان عاليًا لينبهرَ بجمال العمران و تقدِّم المجال الحضري. إنَّ الارتفاعَ بزاوية النظر قد أخضَعَ العالمَ و مَحا الأُفُقَ و عطَّلَ معيار التصوُّر. إن الصور التي تم التقاطها من منظور الطائر ساعدت الإنسانَ على فهم العالم من خلال التصوير، و الذي لم يكن مبنيًا على أساس الصورة فحسب، بل على الصور التي يتطلب تفسيرها و تأويلها مهارات تخيُّلية جديدة. هذه الطرق في استعمال الصور صارت مألوفةً في تطبيقات الخرائط مثلًا، و كذلك في التصوير للأغراض العسكرية في حروب هذا العصر.

مع ذلك فإنَّ أخْذَ كلٍّ من منظور الطائر و زاوية نظره و نظرة الحيوانات بعين الاعتبار أيضًا قد مكَّنَنا من طريقةٍ جديدةٍ لتصوُّرِ زاوية نظر الطائر و نظرة الحيوانات. هذا بدوره بدأ في تغيير النظرة إلى الإنسان كمركزٍ أساسيٍ في عملية تصوير الطبيعة. لقد أدى أخذ زاوية نظر الحيوانات بعين الاعتبار إلى التشكيكِ في اعتبار الفن في العالم الغربي أنَّ الحيوانَ ما هو إلا سطحٌ تنعكس عليه صورة الإنسان. كانت صور الحيوانات في الماضي تقول للإنسان انظُر من نحن و كيف نحن. فقد كان يُنظَرُ للحيوان على أنه خصوصيةٌ بصريةٌ مثل المرآة؛ المرآة (الحيوان) لا تنظُرُ إلى ذاتها، بل فقط تقوم بعكس نظرة المخلوق (الإنسان) الذي نظر إليها.


باستعمال الحيوانات كمرآةٍ له تمكَّنَ الإنسانُ من فهم عدة أشياء عن نفسه، غير أننا لو توقفنا عن النظر إلى الحيوانات على أنها مرآة عاكسةٌ لنا و منحنا للمخلوقات الأخرى نظرتَها لاستَطَعْنا أن نفهم العالم من حولنا بشكلٍ أفضل. إن فهم و استيعاب زاوية نظر المخلوقات الأخرى و نمطِ عيشِها بواسطة التصوُّر من شأنه الزيادة من التعاطف اللازم من أجل التعايش بين الإنسان و بقية المخلوقات.

يمكننا أيضًا عبر الطيور أن نرى إلى أي حدٍّ أصبح الإنسانُ أعمى البصر لدرجة أنه لا يرى انقراض الحيوانات من حوله. إن هذا التغيير الهائل و الذي يحدث في صمتٍ هو تغييرٌ غير مرئيٍ تقريبًا. لا تكادُ تُرى الأشكالُ الرائعةُ التي ترسمها الزَّرازيرُ في السماء. أصوات البومة باتت نادرةً في ليالي الربيع. رنينُ أصوات طائر دِرسة الشعير في حقول الحبوب قد اختفى من كل مكانٍ تقريبًا. إنَّ ما يفوق ثُلثَي أنواع الطيور في فنلندا مهدَّدةٌ بالانقراض. فهل يختفي شَدْوُ العصافير من حياتنا إلا مِن مكبرات الصوت في أروقة المراكز التجارية؟

لو تمكن الغراب من التصوير فهل يا ترى سيتمكَّنُ من توثيق انقراض أنواع من المخلوقات أم أنه سيلتقط صورًا لأكوامِ القمامة؟ هل يستطيع هذا الطائر الحكيم أن يُريَنا كيف يستطيع الإنسانُ أن يرى العالم من زاوية نظر المخلوقات الأخرى أيضًا؟


من ضمن المشاركين في المعرض


Camille Auer, Marek Jancovic, Hiwa K, Demelza Kooij, Jorma Luhta, Kristo Muurimaa, Tuula Närhinen, Anne Roininen, Rorhof, Leena Saarinen, Francesca Todde
PVF 2021: ARAGTIDA ISHA SHIMBIRTA


MAXAA DHICI LAHAA HADDUU TUKE SAWIRRO QAADI KARO? SAWIRRO NOOCEE AH AYUU QAADI LAHAA? SIDAY DUNIDU U EGTAHAY MARKA LOO EEGO ARAGTIDA ISHA SHIMBIRTA? WAXAA OKTOOBAR 2021 FURMAYA, DABBAALDEGA SHANNAAD EE CINWAANKIISU YAHAY SAWIRRADA SIYAASADDA WAA “ARAGTIDA ISHA SHIMBIRTA”. DABBAALDEGA WUXUU DIB U MILICSANAYAA, IYADOO LOO MARAYO SAWIRRO, AWOODDA AADANAHA AY KU QIYAASI KARAAN ARAGTIDA SHIMBIRAHA OO ku FAHMI KARAAN ADDUUNKA QAAB KALE IYADOO LOO MARAYO MUUQAALKAAS.


Sawir qaadida iyo u beddelida adduunka sawirro ayaa door ka ciyaaray fahamkayaga ku aadan in aadanaha ka duwan yihiin xayawaanada kale. Muraayadaha kaamirooyinka ayaa markii hore loogu talagalay inay lahaadaan qaabdhismeedka isha bini'aadamka, oo imaanshaha sawirqaadida fog, kaamirooyinka qarsoon iyo kaamirooyinka duurjoogta ayaa suurtagal ka dhigay in bini'aadamka meel fog ka sawiraan xayawaanada.

Sidoo kale, aragtida indhaha shimbirta, ama muuqaalka kor laga arko, ayaa udub dhexaad u ahaa aragtida muhiimada bini'aadamka ee mustaqbalka taasoo soo jirtay qeybtii hore ee qarnigii la soo dhaafay. Horumarka duulista ayaa bini'aadamka ka xoreeyay cuf isjiidka, oo dhismeyaasha dhaadheer ayaa ka sara mariyay Dhulka si ay ula dhacaan horumarka warshadaha iyo magaalooyinka. Sare u kaca aragtida ayaa adduunka fidisay, fogeysay cirifka oo burburiyey fikirkayaga cabbir. Sawirrada muuqaalka sare ayaa waddada u xaaray fahamka sawir qaadista aan ku saleysnayn ka helida muuqaalka balse sawirrada fasiraaddoodu u baahan tahay noocyo cusub oo xirfado ah aragti ahaan. Qaababkaan loo adeegsado sawirrada ayaa tan iyo markaas noqdeen kuwo lagu arko nuxurrada sida barnaamijyada khariidaha iyo sawirrada dagaalka casriga ah

Si kastaba ha noqotee, aragtida indhaha shimbirta – marka la tixgeliyo aragtida shimbiraha iyo daymada xayawaanka – sidoo kale waxay awood u siisay in hab cusub loo qiyaaso aragti iyo daymo aan tan bini'aadanka ahayn. Waxay bilowday inay gacan ka geysato isbeddelka fikradeena ku aadan sawirrada muujinaya muhiimada bini'aadamka. Tixgelinta aragtida xayawaanka ayaa ayaa su'aal gelisay fikradda ay abuureen farshaxanka Reer Galbeedka ee xayawaanku inuu u yahay tusaale fiican bini'aadamka. Horaan, sawirrada xayawaanku waxay muujiyeen bin'aadamka iyo waxa aan bini'aadam ahaan nahay. Xayawaanka ayaa loo arkay inuu la mid yahay tusaale ay milicsadaan bini'aadamka. Tusaalaha (xayawaanka) ayaa isagu laftiisu wax eegin; keliya wuxuu ka turjumayaa daymada (bini'aadamka) isaga fiirinayo.

Iyagoo u adeegsanaya xayawaanada oo idil tusaale ahaan, bani'aadamku wuxuu fahmay waxyaabo badan oo naftiisa ku saabsan, balse keliya joojinta u isticmaalka xayawaanka tusaale ahaan iyo qirida aragtidooda ayaan xitaa si fiican ugu sii fahmi karnaa adduunka.  Fahamka aragtiyada noolaha kale iyo qaabaka nolosha iyadoo loo marayo macluumaad iyo qiyaas ayaa kordhisa damqashada muhiimka u ah wadanoolaashaha aadanaha iyo noolaha kale.

Iyadoo loo marayo indhaha shimbiraha, waxaan sidoo kale awoodnaa inaan baarno waxa ay bini'aadamka ugu indho la' yihiin dhamaanshaha noolaha nagu hareeraysan. Isbeddelkan dhacaya haddana weyn ayaa ah mid aan muuqan. Shimbir Guurtada cajiibka ah ayaa noqonaysa kaliya bandhig naadir ku ah cirka. Dhawaaqa guumeysta yar ee gu'ga la arko ayaa aad iyo aad u sii yaraanayso in laga maqlo keymaha habeenkii. Waxaa si dhif ah u jira wali beero hadhuudh oo laga maqlo dhawaaqa laxanka leh ee Bogcada. In ka badan seddex meelood meel shimbiraha Finland ayay u dhow dahay inay dabar go'aan. Miyuu dhawaqa shimbiruhu keliya u sii jiri doonaa dhawaaqa la saaro muusiga ahaan ee laga maqlo marrinada xarumaha dukaameysiga?

Hadduu tukuhu sawir qaadi lahaa, miyuu diiwaangelin lahaa dhamaanshaha noolaha mise wuxuu qaadi lahaa sawirrada rasooyin qashin ah? Miyuu shimbirka caqliga badan isticmaali karaa sawirro si uu noo tuso anagoo bini'aadam ah sida aan adduunka u aragno marka la eego aragtida noolaha ee aan mideena ahayn?

BANDHIGAYAASHA:


Camille Auer, Marek Jancovic, Hiwa K, Demelza Kooij, Jorma Luhta, Kristo Muurimaa, Tuula Närhinen, Anne Roininen, Rorhof, Leena Saarinen, Francesca Todde
Supporters and partners 2021